Klauzula informacyjna (RODO)

29.01.2021

 1. Łuczak

 

WSKAZANIE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-875), przy al. Niepodległości 10, NIP 777-00-05-497, REGON 00000-1525 (dalej Uczelnia).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się: listownie na adres: Inspektor ochrony danych UEP, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 61- 891 Poznań lub poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail: rodo@ue.poznan.pl

 

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zaufanym podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Uczelni na zasadach stałych lub jednorazowych na podstawie stosownych umów.

W związku z realizacją konferencji dane mogą zostać powierzone do przetwarzania następującym podmiotom:

 • Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Uniwersytetowi Rolniczemu w Poznaniu – partnerowi Konferencji
 • organom podatkowym;
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych;
 • podmiotom zewnętrznym, świadczącym na rzecz Administratora danych osobowych usługi utrzymania i serwisowania systemów informatycznych.

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich (poza EOG) oraz organizacji międzynarodowych. W sytuacji, kiedy takie przekazanie będzie niezbędne do realizacji umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Uczelni, zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani.

 

PRAWA OSÓB

W związku z przetwarzaniem przez Uczelnie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli opiera się ono o art. 6 ust. 1 lit e RODO tj. wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO – działania wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie administratora,
 • wycofania zgody w przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę z zastrzeżenie, że nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych, które dokonało się przed tym wycofaniem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • realizacji konferencji zgodnie z postanowieniami regulaminu (informowanie o harmonogramie, przygotowanie identyfikatorów, przygotowanie listy uczestników, publikacja materiałów konferencyjnych) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym została przeprowadzona konferencja;
 • wystawienie certyfikatów i zaświadczeń (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – 1 rok od dnia zakończenia konferencji;
 • dokumentacji wydarzenia poprzez wykonywanie fotografii i/lub nagrań audiowizualnych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na ochronie interesów przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – 6 lat liczone od dnia zakończenia współpracy.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konferencji.